• نام کاربری قابل تغییر نمی‌باشد.
  • فرمت شماره تلفن ضروری: ###-#########
  • بارگزاری
  • کلمه عبور خود را وارد کنید. حداقل 6 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت متوسط را داشته باشد
    شاخص قدرت
  • کلمه عبور خود را مجددا وارد کنید.

مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری

جدیدترین اخبار

آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی-تکوینی جانوری:

o شناساگر مولکولی Real Time PCR)) (مدل و مارک دستگاه: U.S.A- Bio Rad CFX96 Touch)
کاربرد ها :

- تکثیر قطعات DNA و سنجش وجود یا عدم وجود آنها
- تعیین غلظت DNA با استفاده از رنگ¬های فلورسانس
- تعیین غلظت DNA با استفاده از شاخص¬های الیگونوکلئوتیدی فلورسانس
- تحقیقات میزان بیان mRNA
- اندازه گیری همانند سازی DNA
- میزان تأثیر دارو درمانی
- سنجش آسیب¬های DNA
o شناساگر مولکولی Real Time PCR)) (مدل و مارک دستگاه: U.S.A- Bio Rad CFX96 Touch)
o ترموسایکلر (PCR) (مدل و مارک دستگاه: U.S.A- Bioer cycler xp)
کاربرد ها :
- تکثیر قطعات DNA
o ترموسایکلر (PCR) (مدل و مارک دستگاه: U.S.A- Bioer cycler xp)
میکروسکوپ فلورسانس (مدل و مارک دستگاه: Japan- Olympus BX43)
کاربرد ها :
- مشاهده سلول ها
- مشاهده انواع سلول ها با خاصیت فلورسانس
میکروسکوپ فلورسانس (مدل و مارک دستگاه: Japan- Olympus BX43)
o روتاری میکروتوم (مدل و مارک دستگاه: Germany- SLEE semi-automatic )
کاربرد ها :
- برش گیری و تهیه مقاطع بافتی
o روتاری میکروتوم (مدل و مارک دستگاه: Germany- SLEE semi-automatic )
o اسپکتروفتومتر میکروپلیت UV مرئی (Nano Drop) (مدل و مارک دستگاه: U.S.A- BioTek )
کاربرد ها :
- انواع طیف سنجی در محدوه ی مرئی و UV
o اسپکتروفتومتر میکروپلیت UV مرئی (Nano Drop) (مدل و مارک دستگاه: U.S.A- BioTek )

نمایی از آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی-تکوینی جانوری: