• نام کاربری قابل تغییر نمی‌باشد.
  • فرمت شماره تلفن ضروری: ###-#########
  • بارگزاری
  • کلمه عبور خود را وارد کنید. حداقل 6 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت متوسط را داشته باشد
    شاخص قدرت
  • کلمه عبور خود را مجددا وارد کنید.

مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری

جدیدترین اخبار

آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی-تکوینی جانوری:

o دستگاه سنتز کننده ذرات نانو (پارتیکل سایزر) (مدل و مارک دستگاه: Germany; FRITSCH ANALYSETTE 22)
کاربرد ها :

- تولید کننده ذرات نانو با حداقل مقدار 250 میلی لیتر
- تولید ذرات جامد و مایع
o دستگاه سنتز کننده ذرات نانو (پارتیکل سایزر) (مدل و مارک دستگاه: Germany; FRITSCH ANALYSETTE 22)
o دستگاه الکتروریسی نانورس
کاربرد ها :
- تولید انواع نانوالیاف و میکروالیاف از محلول¬های پلیمری، سرامیکی و یا محلول های کامپوزیتی متشکل از پلیمر
o دستگاه الکتروریسی نانورس
o دستگاه اسپکتروفتومتر UV/VIS(مدل و مارک دستگاه: USA; PERKIN ELMER; LAMBDA 950 UV/Vis/NIR)
کاربرد ها :
o دستگاه اسپکتروفتومتر UV/VIS(مدل و مارک دستگاه: USA; PERKIN ELMER; LAMBDA 950 UV/Vis/NIR)

نمایی از آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی-تکوینی جانوری: