• نام کاربری قابل تغییر نمی‌باشد.
  • فرمت شماره تلفن ضروری: ###-#########
  • بارگزاری
  • کلمه عبور خود را وارد کنید. حداقل 6 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت متوسط را داشته باشد
    شاخص قدرت
  • کلمه عبور خود را مجددا وارد کنید.

مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری

عکسموضوع فارسیموضوع انگلیسیدانلودنوع مقاله
اثر هم افزایی .Crocus Sativus L و میدان مغناطیسی با فرکانس پایین بر بیان ژن VEGFR2 در سلول های سرطانی سینه ی انسان The Synergic Effects of Crocus Sativus L. and Low Frequency Electromagnetic Field on VEGFR2 Gene Expression in Human Breast Cancer CellsMarzieh Mousavi, Javad Baharara, Khadijeh Shahrokhabadi
اثر سمی پلی ساکارید Ophiocoma scolopendrina بر تنظیم P53 روی سلول های سرطان تخم دان مقاوم The p53 Modulated Cytotoxicity of Ophiocoma scolopendrina Polysaccharide Against Resistance Ovarian Cancer CellsElaheh Amini, Javad Baharara, Mahbube Afzali ,Najme Nikdel
بررسی فیتوشیمیایی , اثر آنتی اکسیدانی و تنظیم کاهشی TGF-β القا شده توسطه Ophiocoma erinaceus عصاره تام ستاره شکننده Phytochemical Screening, Antioxidant Effect and Down Regulation of TGF-β Induced by Ophiocoma erinaceus Brittle Star Crude ExtractJavad Baharara, Elaheh Amini
اثر ضد تکثیری و ضد رگ زایی عصاره ی متانولی از ستاره شکننده The anti-proliferative and anti-angiogenic effect of the methanol extract from brittle starJavad Baharara, Elaheh Amini, Marzieh Mousavi
بررسی اثرات ضد تکثیری عصاره ی متانولیOphiocoma erinaceus در سلول های سرطانی دهانه ی رحم انسانی Evaluation of the Anti-proliferative Effects of Ophiocoma erinaceus Methanol Extract Against Human Cervical Cancer CellsJavad Baharara, Elaheh Amini, Farideh Namvar
اثرات دوزهاي مختلف آتورواستاتين بر رگ زايي در پرده كوريوآلانتوئيك جنين جوجهThe effects of different doses of atorvastatin on angiogenesis of chorioallantoic membrane of chick embryoJavad Baharara ,Saeede Zafar-Balanezhad
اثر ميدان الكترومغناطيسي با فركانس بسيار پايين(50 هرتز) بر القاي آسيب هاي كروموزومي در اريتروسيت هاي مغز استخوان موش نر كوچك آزمايشگاهيThe effect of extremely low frequency electromagnetic field(50Hz) on induction of chromosomal damages on bone marrow erythrocytes of male Balb/C mouse Javad Baharara, Farhang Haddad, Alireza Ashraf
پوشش نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره ی برگ های Zataria Multiflora از طریق فعال سازی p53 آپوپتوز را در سلول های Hela القا می کند Silver Nanoparticles Synthesized Coating with Zataria Multiflora Leaves Extract Induced Apoptosis in HeLa Cells Through p53 ActivationJavad Bahararaa, Tayebe Ramezanib, Nasrein Hosseinia
سمیت سلولی داکاربازین تقویت شده توسطه خیار دریایی ساپونین در مقاومت سلول های ملانوما B16F10 از طریق القای آپوپتوز The Cytotoxicity of Dacarbazine Potentiated by Sea Cucumber Saponin in Resistant B16F10 Melanoma Cells through Apoptosis InductionJavad Baharara , Elaheh Amini, Najme Nikdel
پتانسیل پلی ساکارید استخراج شده از ستاره ی شکننده در پیشرفت آپوپتوز از طریق مسیر سیگنالینگ داخلی The Potential of Brittle Star Extracted Polysaccharide in Promoting Apoptosis via Intrinsic Signaling PathwayJavad Baharara , Elaheh Amini
اثر ضدرگ زایی نانوذرات بیوژنیک نقره سنتز شده با استفاده از saliva officinalis روی پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجهAnti-Angiogenesis Effect of Biogenic Silver Nanoparticles Synthesized Using Saliva officinalis on Chick Chorioalantoic Membrane (CAM)Javad Baharara, Farideh Namvar, Marzieh Mousavi
القای آپوپتوز توسط نانوذرات طلای سنتز شده به روش سبز با فعال سازی کاسپاز-3 و 9 در سلول های سرطانی دهانه رحم انسان Induction of Apoptosis by Green Synthesized Gold Nanoparticles Through Activation of Caspase-3 and 9 in Human Cervical Cancer CellsJavad Baharara, Tayebe Ramezani , Adeleh Divsalar
اثر کورکومین بر آنژیوژنز در مدل حلقه آئورت موش صحراییEffect of Curcumin on Angiogenesis in Aortic Ring Model of the Wistar RatJavad Baharara , Marzieh Mousavi, Tayebe Ramezanvi
نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره گل Achillea biebersteinii: القای آپوپتوز در سلول های MCF-7 از طریق فعال سازی کاسپازها و تنظیم بیان ژن های Bax و Bcl-2Silver Nanoparticles Biosynthesized Using Achillea biebersteinii Flower Extract: Apoptosis Induction in MCF-7 Cells via Caspase Activation and Regulation of Bax and Bcl-2,Javad Baharara , Farideh Namvar, Tayebe Ramezani
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گل Achillea biebersteinii و خصوصیات ضد رگ زایی آن در مدل حلقه آئورتGreen Synthesis of Silver Nanoparticles using Achillea biebersteinii Flower Extract and Its Anti-Angiogenic Properties in the Rat Aortic Ring ModelJavad Baharara ,Farideh Namvar ,Tayebe Ramezani