• نام کاربری قابل تغییر نمی‌باشد.
  • فرمت شماره تلفن ضروری: ###-#########
  • بارگزاری
  • کلمه عبور خود را وارد کنید. حداقل 6 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت متوسط را داشته باشد
    شاخص قدرت
  • کلمه عبور خود را مجددا وارد کنید.

مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری

عکسموضوع فارسیموضوع انگلیسیدانلودنوع مقاله
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گل Achillea biebersteinii و خصوصیات ضد رگ زایی آن در مدل حلقه آئورتGreen Synthesis of Silver Nanoparticles using Achillea biebersteinii Flower Extract and Its Anti-Angiogenic Properties in the Rat Aortic Ring ModelJavad Baharara ,Farideh Namvar ,Tayebe Ramezani

0