• نام کاربری قابل تغییر نمی‌باشد.
  • فرمت شماره تلفن ضروری: ###-#########
  • بارگزاری
  • کلمه عبور خود را وارد کنید. حداقل 6 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت متوسط را داشته باشد
    شاخص قدرت
  • کلمه عبور خود را مجددا وارد کنید.

مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری

عکسموضوع فارسیموضوع انگلیسیدانلود
Investigating the apoptotic effects of silver nanoparticles coated with Achillea biebersteinii extract on A2780 ovarian cancer cellsبررسی اثر آپوپتوزی نانوذرات نقره با پوشش عصارۀ بومادران بر سلول های سرطان تخمدان A2780Investigating the apoptotic effects of silver nanoparticles coated with Achillea biebersteinii extract on A2780 ovarian cancer cells Javad Baharara,Tayebe Ramezani,Negar Saghiri,Farzaneh Sale 10/05/1398
Comparison the effect of movento, a chemical pesticide, with chitosan, a biologic pesticide, on female reproductive system in Balb/C miceمقایسه اثر حشره کش شیمیایی موونتو با حشره کش زیستی کیتوزان بر سیستم تولید مثلی ماده موش نژاد Balb/C Comparison the effect of movento, a chemical pesticide, with chitosan, a biologic pesticide, on female reproductive system in Balb/C miceSakineh KK,Kazem P,Javad B,Nasim HR,Mohammad Amin K04/09/2016
Evaluation of the effects of co-application of scopoltin and silver nanoparticles synthesized by green decolorization method in chorioallantoic membrane model of chick embryoبررسی اثرات کاربرد توام اسکوپولتین و نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز بر رگزایی در مدل پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجهEvaluation of the effects of co-application of scopoltin and silver nanoparticles synthesized by green decolorization method in chorioallantoic membrane model of chick emپریسا عصمتی,جواد بهارآرا,علیرضا ایرانبخش,طیبه رمضانی28/06/1396
The effect of silver nanoparticles covered with the Achillea biebersteinii plant extract on angiogenesis of chick chorioallantoic membraneبررسي اثر نانوذره نقره با پوشش عصاره گياه بومادران بر رگزايي در مدل پرده كوريوآلانتوئيك جنين جوجه The effect of silver nanoparticles covered with the Achillea biebersteinii plant extract on angiogenesis of chick chorioallantoic membraneZamani-Esmati P1 , Baharara J2* , Iranbakhsh AR3 , Ramezani 05/12/2017
Evaluation of the antioxidant effect of crocin on neonate Balb/C mouse spermatogonial stem cellsبررسی پتانسیل آنتی اکسیدانی کروسین بر روی سلول های نبیادی اسپرماتوگونی نوزاد موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/CEvaluation of the antioxidant effect of crocin on neonate Balb/C mouse spermatogonial stem cells Shokri A. M.Sc1 , Baharara J. Ph.D.2 *, Amini E. Ph.D.312/07/2016
Anti-cancerous effects of silver nanoparticles coated with curcmin on A2780 ovarian cancerous cellsبررسی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات نقره با پوشش کورمین بر سلول های سرطانی تخمدان A2780Anti-cancerous effects of silver nanoparticles coated with curcmin on A2780 ovarian cancerous cells Ramezani T, Nabiuni M1, Baharar J, Parivar K, Namvar F05/03/2017
Investigating the effect of Sulforaphane on Angiogenesis in Chick’s Chorioallantoic membrane and its antioxidant activitiesاثر سولفورافن بر رگزایی در پرده کوریو االنتوئیک جوجه و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی آنInvestigating the effect of Sulforaphane on Angiogenesis in Chick’s Chorioallantoic membrane and its antioxidant activitiesShahin Shdiani1 , Javad Baharara2 , Alireza Iranbakhsh3 , Ta19/11/2017
Evaluation of the antitumor effect of betulin-containing cyclodextrin nanocapsules on MCF7 Cell Lineبررسی اثرات ضد توموری نانوکپسول سیکلودکسترین حاوی بتولینیک اسید بر رده سلولی MCF7Evaluation of the antitumor effect of betulin-containing cyclodextrin nanocapsules on MCF7 Cell LineShahrokhabadi KH1*, Zafar Balanezhad S1 , Baharara J2 , Nasi13/06/2016
Investigation of the angiogenesis effect of silver nanoparticles coated with silymarin on chick embryo chorioalantoic membrane and evaluation of its antioxidant activityبررسی اثر نانو ذرات نقره پوشش دار شده با سیلیمارین بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آنInvestigation of the angiogenesis effect of silver nanoparticles coated with silymarin on chick embryo chorioalantoic membrane and evaluation of its antioxidant activityMaryam Hajbabaei,*Javad Baharara,Alireza Iranbakhsh,Tayebe R05/12/2016
Cytotoxic and antioxidant effect of chrysin on neonate mouse spermatogenic stem cellsبررسي اثر سميت سلولي و آنتياكسيداني كرايزين بر سلولهاي بنيادي اسپرماتوگوني جداشده از نوزاد موش كوچك آزمايشگاهي Cytotoxic and antioxidant effect of chrysin on neonate mouse spermatogenic stem cellsPordel M1 , Baharara J2*, AminiE3 21/11/2016
Evaluation the protective effect of Persian Gulf sea cucumber body extract (Holothuria arenicola) in prevention of injuries induced by electromagnetic field (50 Hz) on sperm and sexual hormones in Balb/C miceبررسیاثر حفاظتی عصاره دیواره بدن خیار دریاییگونه خلیجفارس (arenicola Holothuria )در پیشگیری از آسیب القایی میدانالکترومغناطیسی (50 Hz)بر اسپرم و هورمون های جنسی موش کوچکEvaluation the protective effect of Persian Gulf sea cucumber body extract (Holothuria arenicola) in prevention of injuries induced by electromagnetic field (50 Hz) on Vasei N1 , Baharara J2*, Zafar Balanezhad S1 , Amini E322/03/1395
Synergic Application Effects of Silver Nanoparticles and Low-Frequency Electromagnetic Field on the Chick Embryo Chorioallantoic Membrane on Angiogenesisاثرات کاربرد توأم نانوذرات نقره و میدان الکترومغناطیسی بافرکانس پایین بر رگزایی درپرده کوریو آلانتوئیک جنین جوجهSynergic Application Effects of Silver Nanoparticles and Low-Frequency Electromagnetic Field on the Chick Embryo Chorioallantoic Membrane on Angiogenesis Mehrnoosh Motie (MSc) 1 , Javad Baharara (PhD)2 Alireza Iran12/05/2016
The Inhibitory Effect of Crocin on Melanogenesis of B16F10 Melanoma Cell Lineاثر مهاری کروسین بر مالنوژنز در سلولهای رده ملانومای موشی BThe Inhibitory Effect of Crocin on Melanogenesis of B16F10 Melanoma Cell LineJavad Baharara(PhD) *1, Zahra TayaraniNajaran (PhD)2 ElahehA15/10/2015
Apoptotic effects of silver nanoparticles coated with Zataria multiflora leaves extract on HepG2 cell lineبررسي اثرات آپوپتوتيك نانوذرات نقره پوشش دار شده با عصاره برگ آويشن شيرازي بر رده سلولي HApoptotic effects of silver nanoparticles coated with Zataria multiflora leaves extract on HepG2 cell line Khorasani N1 , Baharara J2* , Iranbakhsh AR3 , Ramezani T427/07/1394
Effect of the Persian Gulf Brittle Star (Ophiocoma erinaceus) Dichloromethane Extract on Induction of Apoptosis on EL4 Cell Lineبررسی اثر عصاره دي کلرومتانی ستاره شکننده گونه خلیج فارس ( Ophiocoma erinaceus )در القاء مرگ برنامه ریزي شده سلول بر رده سلولی EEffect of the Persian Gulf Brittle Star (Ophiocoma erinaceus) Dichloromethane Extract on Induction of Apoptosis on EL4 Cell LineM. Afzali1 , J. Baharara2 , Kh. Shahrokhabadi3 , E. Amini424/03/1394
The cytotoxic effect of sea cucumber body wall extract, species of Holothuria arenicola on melanoma cancer cellsاثر سیتوتوکسیک عصاره دیواره بدن خیار دریایی گونه (arenicola Holothuria) بر روی سلولهای سرطانی مالنوماییThe cytotoxic effect of sea cucumber body wall extract, species of Holothuria arenicola on melanoma cancer cellsNikdel N 1 , Baharara J 2*, Nejad Shahrokhabadi Kh3 , Amini 14/12/1393
Comparison of anti-angiogenic effect of Licorice root aqueous extract and Glycyrrhizic acid chick Chorioallantoic membraneمقايسه اثر آنتيآنژيوژنيك عصاره تام آبي ريشه شيرينبيان و گليسيريزيك اسيد در پرده كوريوآلانتوئيك جوجه Comparison of anti-angiogenic effect of Licorice root aqueous extract and Glycyrrhizic acid chick Chorioallantoic membrane Majidian Eidgahi Sh1 , Baharara J2*, Zafar Balanezhad S325/12/1393
The effect of Saffron extract and gold nanoparticles on osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells in Wistar male ratاثر عصارهي آبي زعفران و نانوذرهي بيوژنيك طلا بر تمايز استئوژنيكي سلولهاي بنيادي مزانشيمي موش صحرايي نر نژاد ويستارThe effect of Saffron extract and gold nanoparticles on osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells in Wistar male ratBaharara J1*, Moshtagh S2 , Ramezani T 301/06/1394
اثر سميت سلولي نانوذرات اكسيد آهن كوتشده با عصاره آبي جلبك قهوهاي بر سلولهاي سرطان تخمداناثر سميت سلولي نانوذرات اكسيد آهن كوت شده با عصاره آبي جلبك قهوهاي بر سلولهاي سرطان تخمدانCytotoxic effect of magnetic iron oxide nanoparticles coated with seaweed aqueous extract against ovarian cancer cellsNamvar F1, Baharara J2*, Amini E3, Mahdavi M426/01/1394
Anti-angiogenic effect of eugenol on a Wistar rat aortic ringبررسي اثر ضد رگزايي اوژنول در حلقه آئورت موش صحراييAnti-angiogenic effect of eugenol on a Wistar rat aortic ringكياندخت كوهستانيان, جواد بهارآرا , سعيده ظفر بالانژا30/03/1394
اثر کاربرد توام عصاره الکلی پاي Chiton lamyi و بافت سلول زدایی شده مغز موش صحرایی بر رگزایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین مرغ خانگیاثر کاربرد توام عصاره الکلی پاي Chiton lamyi و بافت سلول زدایی شده مغز موش صحرایی بر رگزایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین مرغ خانگیThe effect of application of alcoholic extract of Chiton Lamyi and cellular tissue of rat brain on angiogenesis in chicken chicken fetusesجواد بهارآرا .Ph.D 1*, ناصر مهدوي شهري .Ph.D 2 و.....04/09/1393
اثر عصاره الکلی خیار دریایی گونه خلیج فارس بر تمایز اوستئوژنیک و آدیپوژنیک سلولهاي بنیادي مزانشیمی مغز استخوان موش صحراییاثر عصاره الکلی خیار دریایی گونه خلیج فارس بر تمایز اوستئوژنیک و آدیپوژنیک سلولهاي بنیادي مزانشیمی مغز استخوان موش صحراییThe effect of alcoholic extract of the Persian Gulf cucumber on the differentiation of osteogenic and adipogenic human bone marrow mesenchymal cellsجواد بهارآرا .Ph.D*1, الهه امینی Ph.D. Student 2 و...24/10/1392
اثر حفاظتی عصاره تام ستاره شکننده خلیج فارس Ophiocoma erinaceus بر آسیب کبدي القا شده توسط تتراکلرید کربن (CCL4) در موش صحراییاثر حفاظتی عصاره تام ستاره شکننده خلیج فارس Ophiocoma erinaceus بر آسیب کبدي القا شده توسط تتراکلرید کربن (CCL4) در موش صحراییProtective effect of Ophiocoma erinaceus brittle star extract on liver damage induced by carbon tetrachloride (CCL4) in ratsآیدا سهیلی,جواد بهارآرا,ناصر مهدوی شهری,سعیده ظفربالانژادو..04/09/1394
مروري بر رگزايي (Angiogenesis) در تومورمروري بر رگزايي (Angiogenesis) در تومورA review of angiogenesis in tumorsطیبه رمضانی.Ph.D.Student 1,جوادبهارآرا*.2Ph.D26/01/1393
اثر ضد رگ زايي عصاره آبي زعفران در مدل حلقه آئورت موش صحرايي نژاد ويستاراثر ضد رگ زايي عصاره آبي زعفران در مدل حلقه آئورت موش صحرايي نژاد ويستارAnti-angiogenic effect of aqueous saffron extract in aortic ring model of Wistar ratصفا مشتاق, دكتر جواد بهارآرا*, سعيده ظفر بالانژاد, طيبه رمضا22/10/1392
مهار رگ زایی با زهر زنبور عسل در مدل حلقه آئورت موش صحراییمهار رگ زایی با زهر زنبور عسل در مدل حلقه آئورت موش صحراییInhibition of angiogenesis by bee venom in the rat aortic ring modelجواد بهارآرا1,نسرین حسینی2, طیبه رمضانی301/04/1393
بررسی اثر عصارۀ آبی خیاردریایی (1868 ,Holothuria arenicola Semper) خلیجفارس در پیشگیری از آسیب میذان الکترومغناطیسی بر غذد جنسی نر در موش نژاد Balb/Cبررسی اثر عصارۀ آبی خیاردریایی (1868 ,Holothuria arenicola Semper) خلیج فارس در پیشگیری از آسیب میذان الکترومغناطیسی بر غدد جنسی نر در موش نژاد Balb/CEvaluation of the effect of aqueous extract of Persian Gulf cucumber (Holothuria arenicola Semper) (1868) in the prevention of electromagnetic field damage on male sexualنازنین واسعی,جواد بهارآرا,سعیده ظفربالانژاد,الهه امینی30/08/1394
The effects of coadministration of honey bee venom and low frequency electromagnetic field on the inhibition of angiogenesis in chick chorioallantoic membraneاثرات توام زهر زنبور عسل و ميدان الكترومغناطيسي با فركانس پايين بر مهار رگزايي در پرده كوريوآلانتوئيك جنين جوجهThe effects of coadministration of honey bee venom and low frequency electromagnetic field on the inhibition of angiogenesis in chick chorioallantoic membraneBaharara J1*, Daneshjou D2, Zafar-Balanezhad S2, Shahrokh-Ab04/05/1393
اثر عصاره زعفران بر بیان ژن VEGF A در سلولهاي سرطان پستان MCF7اثر عصاره زعفران بر بیان ژن VEGF A در سلولهاي سرطان پستان MCF7The effect of saffron extract on VEGF A gene expression in MCF7 breast cancer cellsمرضیه موسوي1, جواد بهارآرا2*, خدیجه شاهرخ آبادي3, سعیده ظفر 08/11/1392
Effect of curcumin on angiogenesis in a rat aortic ring modelاثر کورکومین بر آنژیوژنز در مدل حلقه آئورت موش صحراییEffect of curcumin on angiogenesis in a rat aortic ring modelجواد بهارآرا*3, مرضيه موسوی2, طيبه رمضاوي308/03/1393
The effect of aqueous extract of saffron (Crocus sativus L) on osteogenic differentiation in rat bone marrow-derived mesenchymal stem cellsاثر عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L) بر تمایز استئوژنیکی در سلولهاي بنیادي مزانشیمی مشتقشده از مغز استخوان رتThe effect of aqueous extract of saffron (Crocus sativus L) on osteogenic differentiation in rat bone marrow-derived mesenchymal stem cellsطیبه رمضانی1, جواد بهارآرا2, نگار صغیري328/08/1392
Topical effect of alcoholic extract of fragile star (Ophiocoma erinaceus) on wound healing in ratsاثر موضعی عصاره الکلی ستاره شکننده( Ophiocoma erinaceus) بر بهبود زخم پوستی موش کوچک آزمایشگاهیTopical effect of alcoholic extract of fragile star (Ophiocoma erinaceus) on wound healing in ratsجواد بهارآرا1, ناصر مهدوي شهري2, نسیم شاددل307/07/1393
Synergism between the aqueous extract of saffron (Crocus sativus L) and vitamin D3 on osteogenic differentiation of rat bone marrow mesenchymal stem cellsاثر هم افزايي عصاره آبي زعفران(Crocus sativus L) و ويتامين D3 بر تمايز استئوژنيك سلولهاي بنيادي مزانشيمي در مغز استخوان موش صحراييSynergism between the aqueous extract of saffron (Crocus sativus L) and vitamin D3 on osteogenic differentiation of rat bone marrow mesenchymal stem cellsBaharara J1*, Nejhad Shahrokhabadi Kh2, Nazemi M2, Ramezani 03/08/2017
اثر هم افزایی .Crocus Sativus L و میدان مغناطیسی با فرکانس پایین بر بیان ژن VEGFR2 در سلول های سرطانی سینه ی انسان The Synergic Effects of Crocus Sativus L. and Low Frequency Electromagnetic Field on VEGFR2 Gene Expression in Human Breast Cancer CellsMarzieh Mousavi, Javad Baharara, Khadijeh Shahrokhabadi
اثر سمی پلی ساکارید Ophiocoma scolopendrina بر تنظیم P53 روی سلول های سرطان تخم دان مقاوم The p53 Modulated Cytotoxicity of Ophiocoma scolopendrina Polysaccharide Against Resistance Ovarian Cancer CellsElaheh Amini, Javad Baharara, Mahbube Afzali ,Najme Nikdel
بررسی فیتوشیمیایی , اثر آنتی اکسیدانی و تنظیم کاهشی TGF-β القا شده توسطه Ophiocoma erinaceus عصاره تام ستاره شکننده Phytochemical Screening, Antioxidant Effect and Down Regulation of TGF-β Induced by Ophiocoma erinaceus Brittle Star Crude ExtractJavad Baharara, Elaheh Amini
اثر ضد تکثیری و ضد رگ زایی عصاره ی متانولی از ستاره شکننده The anti-proliferative and anti-angiogenic effect of the methanol extract from brittle starJavad Baharara, Elaheh Amini, Marzieh Mousavi
بررسی اثرات ضد تکثیری عصاره ی متانولیOphiocoma erinaceus در سلول های سرطانی دهانه ی رحم انسانی Evaluation of the Anti-proliferative Effects of Ophiocoma erinaceus Methanol Extract Against Human Cervical Cancer CellsJavad Baharara, Elaheh Amini, Farideh Namvar
اثرات دوزهاي مختلف آتورواستاتين بر رگ زايي در پرده كوريوآلانتوئيك جنين جوجهThe effects of different doses of atorvastatin on angiogenesis of chorioallantoic membrane of chick embryoJavad Baharara ,Saeede Zafar-Balanezhad
اثر ميدان الكترومغناطيسي با فركانس بسيار پايين(50 هرتز) بر القاي آسيب هاي كروموزومي در اريتروسيت هاي مغز استخوان موش نر كوچك آزمايشگاهيThe effect of extremely low frequency electromagnetic field(50Hz) on induction of chromosomal damages on bone marrow erythrocytes of male Balb/C mouse Javad Baharara, Farhang Haddad, Alireza Ashraf
پوشش نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره ی برگ های Zataria Multiflora از طریق فعال سازی p53 آپوپتوز را در سلول های Hela القا می کند Silver Nanoparticles Synthesized Coating with Zataria Multiflora Leaves Extract Induced Apoptosis in HeLa Cells Through p53 ActivationJavad Bahararaa, Tayebe Ramezanib, Nasrein Hosseinia
سمیت سلولی داکاربازین تقویت شده توسطه خیار دریایی ساپونین در مقاومت سلول های ملانوما B16F10 از طریق القای آپوپتوز The Cytotoxicity of Dacarbazine Potentiated by Sea Cucumber Saponin in Resistant B16F10 Melanoma Cells through Apoptosis InductionJavad Baharara , Elaheh Amini, Najme Nikdel
پتانسیل پلی ساکارید استخراج شده از ستاره ی شکننده در پیشرفت آپوپتوز از طریق مسیر سیگنالینگ داخلی The Potential of Brittle Star Extracted Polysaccharide in Promoting Apoptosis via Intrinsic Signaling PathwayJavad Baharara , Elaheh Amini
اثر ضدرگ زایی نانوذرات بیوژنیک نقره سنتز شده با استفاده از saliva officinalis روی پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجهAnti-Angiogenesis Effect of Biogenic Silver Nanoparticles Synthesized Using Saliva officinalis on Chick Chorioalantoic Membrane (CAM)Javad Baharara, Farideh Namvar, Marzieh Mousavi
القای آپوپتوز توسط نانوذرات طلای سنتز شده به روش سبز با فعال سازی کاسپاز-3 و 9 در سلول های سرطانی دهانه رحم انسان Induction of Apoptosis by Green Synthesized Gold Nanoparticles Through Activation of Caspase-3 and 9 in Human Cervical Cancer CellsJavad Baharara, Tayebe Ramezani , Adeleh Divsalar
اثر کورکومین بر آنژیوژنز در مدل حلقه آئورت موش صحراییEffect of Curcumin on Angiogenesis in Aortic Ring Model of the Wistar RatJavad Baharara , Marzieh Mousavi, Tayebe Ramezanvi
نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره گل Achillea biebersteinii: القای آپوپتوز در سلول های MCF-7 از طریق فعال سازی کاسپازها و تنظیم بیان ژن های Bax و Bcl-2Silver Nanoparticles Biosynthesized Using Achillea biebersteinii Flower Extract: Apoptosis Induction in MCF-7 Cells via Caspase Activation and Regulation of Bax and Bcl-2,Javad Baharara , Farideh Namvar, Tayebe Ramezani21/04/1394
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گل Achillea biebersteinii و خصوصیات ضد رگ زایی آن در مدل حلقه آئورتGreen Synthesis of Silver Nanoparticles using Achillea biebersteinii Flower Extract and Its Anti-Angiogenic Properties in the Rat Aortic Ring ModelJavad Baharara ,Farideh Namvar ,Tayebe Ramezani 01/08/1393