loader image

پذیرش پسادکتری

برنامه مشترک بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست شناسی ایران (فراخوان نوبت اول - زمستان ۱۴۰۱) برنامه مشترک برگزاری دورههای پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست شناسی ایران با هدف تقویت تیمهای پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندیهای دانشآموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، بر اساس اولویتهای مورد نظر انجمن زیست شناسی و بنیاد، تعداد 10 نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد میزبان انتخاب شدهاند. از کلیه دانشآموختگان دورههای دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا 3۱ فروردین ۱۴۰2 از رساله خود دفاع میکنند و واجد شرایط زیر هستند دعوت میشود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به نشانی ir.bmn.sina://https ضمن آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به انتخاب 4 اولویت و ارسال مدارک و ثبت نام تا پایان اسفند ۱۴۰۱ اقدام کنند. تعداد 10 نفر پژوهشگر پسادکتری در فراخوان اول این برنامه مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار میگیرند.

متقاضیان از تماس مستقیم با اساتید میزبان و انجمن زیست شناسی ایران اجتناب کنند.
شرایط پژوهشگر پسادکتری:
 حداکثر ۵ سال از زمان دانش آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی
تایید دانشآموختگی تا پایان فروردین ماه 140۲ را از استاد راهنما با تأیید مدیرگروه و دانشکده ارائه دهند.
 سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از 40 سال نباشد.
 متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت و حضور مستمر در دوره پسادکتری میشود.
 متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، موسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.
 دارا بودن مقاالت با استانداردهای کیفی باال )با نتایج عمیق، جدید و مهم( ترجیحاً در مجالت تخصصی.
 داشتن ۲ توصیهنامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاری متخصص در همان رشته.
 صالحیت عمومی و عدم منع قانونی برای پژوهش تمام وقت و عقد قرارداد پژوهشی.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری
مطالب: 14

یک پاسخ ارائه کنید