loader image

پذیرش پسادکتری – برنامه مشترک بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست شناسی ایران )فراخوان نوبت دوم – تابستان ۱۴02(

برنامه مشترک برگزاری دورههای پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست شناسی ایران با هدف تقویت تیمهای پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندیهای دانشآموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان دوم این برنامه، تعداد 3 نفر پژوهشگر پسادکتری مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار خواهند گرفت. از کلیه دانشآموختگان دورههای دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا 3۱ شهریور ۱۴02 از رساله خود دفاع میکنند و واجد شرایط زیر هستند دعوت میشود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به نشانی ir.bmn.sina://https ضمن آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به انتخاب 3 اولویت و ارسال مدارک و ثبت نام تا ۱5 شهریور ۱۴02 اقدام کنند. پژوهشگران پسادکتری برگزیده در این برنامه حقوق معادل استادیار پایه 1 دانشگاه تهران برای مدت یکسال را دریافت میکنند و مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می گیرند.

پذیرش پسادکتری – برنامه مشترک بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست شناسی ایران
)فراخوان نوبت دوم – تابستان ۱۴02(
برنامه مشترک برگزاری دورههای پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست شناسی ایران با هدف تقویت تیمهای پژوهشی
استادان برجسته و حمایت از توانمندیهای دانشآموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان دوم این برنامه، تعداد 3 نفر
پژوهشگر پسادکتری مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار خواهند گرفت. از کلیه
دانشآموختگان دورههای دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا 3۱ شهریور ۱۴02 از رساله خود دفاع میکنند و واجد شرایط زیر
هستند دعوت میشود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به نشانی ir.bmn.sina://https ضمن آگاهی از استادان میزبان
و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به انتخاب 3 اولویت و ارسال مدارک و ثبت نام تا ۱5 شهریور ۱۴02 اقدام کنند. پژوهشگران
پسادکتری برگزیده در این برنامه حقوق معادل استادیار پایه 1 دانشگاه تهران برای مدت یکسال را دریافت میکنند و مطابق شیوه
نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می گیرند.
متقاضیان از تماس مستقیم با اساتید میزبان و انجمن زیست شناسی ایران اجتناب کنند.
شرایط پژوهشگر پسادکتری:
• حداکثر ۵ سال از زمان دانش آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی
تایید دانشآموختگی تا پایان شهریور ماه 1۴۰۲ را از استاد راهنما با تأیید مدیرگروه و دانشکده ارائه دهند.
• سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۴۰ سال نباشد.
• متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت و حضور مستمر در دوره پسادکتری میشود.
• متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، موسسه یا دانشگاهی دیگر باشد .
• دارا بودن مقاالت با استانداردهای کیفی باال )با نتایج عمیق، جدی د و مهم( ترجیحاً در مجالت تخصصی.
• داشتن ۲ توصیهنامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاری متخصص در همان رشته.
• صالحیت عمومی و عدم منع قانونی برای پژوهش تمام وقت و عقد قرارداد پژوهشی.
اسامی اساتید میزبان در برنامه مشترک پسا دکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست شناسی ایران
)فراخوان دوم – تابستان ۱۴02(
کد اولویت نام استاد میزبان گرایش نام دانشگاه درجه علمی موضوعات پژوهشی
۲3 دکتر جواد بهارآرا تکوین جانوری
دانشگاه آزاد واحد
مشهد
استاد
ترکیبات طبیعی و متابولیت های با ارزش
زیست مواد و ترکیبات زیست فعال
زیست شناسی سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
زیست شناسی نظری
۲۵ دکتر علیرضا ساری
زیست شناسی دریا و
سخت پوستان
دانشگاه تهران استاد
تنوع زیستی و حفاظت از گونه ها
روش های نوین کشت گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم ها
۲8
دکتر محسن
مبینی دهکردی
میکرو بیولوژی دانشگاه شهرکرد دانشیار
ترکیبات طبیعی و متابولیت های با ارزش با کاربرد صنعتی،
غذایی و دارویی

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری
مطالب: 14

یک پاسخ ارائه کنید