loader image

پذیرش پسادکتری

برنامه مشترک بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست شناسی ایران (فراخوان نوبت اول - زمستان ۱۴۰۱) برنامه مشترک برگزاری دورههای پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست شناسی ایران با هدف تقویت تیمهای پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندیهای دانشآموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، بر اساس اولویتهای مورد نظر انجمن زیست شناسی و بنیاد، تعداد 10 نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد میزبان انتخاب شدهاند. از کلیه دانشآموختگان دورههای دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا 3۱ فروردین ۱۴۰2 از رساله خود دفاع میکنند و واجد شرایط زیر هستند دعوت میشود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به نشانی ir.bmn.sina://https ضمن آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به انتخاب 4 اولویت و ارسال مدارک و ثبت نام تا پایان اسفند ۱۴۰۱ اقدام کنند. تعداد 10 نفر پژوهشگر پسادکتری در فراخوان اول این برنامه مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار میگیرند.
ادامه مطلب
بازدید دکتر تهرانچی از مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی دانشگاه ازاد مشهد