loader image

فرآیند استخراج ساپونین از خیار دریایی گونه غالب خلیج فارس Holothuria Leucospilota

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری
مطالب: 36

یک پاسخ ارائه کنید